Members


Shri.Kamlakant S.Vadyekar
Sarpanch
Ward No.II,Sirsat,Kerem

Smt.Babita S.Kalangutkar
Dy.Sarpanch
Ward No.V,Muddi,Pandavwada

Shri.Pandari H.Vernekar
Member
Ward No.I,Madel

Smt.Diksha D.Kundaikar
Member
Ward No.III,Karabhat,Belbhat,Conaldem

Shri.Lawrence Savio Colaco
Member
Ward No.IV, Saude,Bautona,Gavona(Part)

Shri.Samba S.Kalangutkkar
Member
Ward No.VI,Ambarim,Malewada,Kheradwada,Khadapwada,Auchitwada,Camarbhat,Khursawada

Shri.Prasad V.Chodankar
Member
Ward No.VII,Sodetim,Caraim,Boctawada

Kalpana V.Dhuri
Member
Ward No.VIII,Deugi,Gavona(Part)

Shri.Rama M Kubal
Member
Ward No.IX, Madel(Part),Orando,Chamberem